Catalog of projects
Regulations
Regulations for purchases in the LK & Projekt online store

1. General provisions


1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę LK&Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132491, NIP 676-007-54-78.

1.2. Sklep internetowy działa pod adresami: www.dom-jednorodzinny.pl, www.dom-jednorodzinny.com.pl, www.lk-projekt.pl, www.lk-projekt.com.pl, lk-projekt.com, lkprojekt.pl, lkprojekt.com.pl.

1.3.Sprzedaż odbywająca się za pośrednictwem w/w stron ma formę umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej LK&Projekt.

1.4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. Każdy Klient, składający zamówienie w internetowych sklepie LK&Projekt jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

1.6. Podczas dokonywania zakupów Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


2. Składanie zamówienia


2.1. LK&Projekt prowadzi działalność związaną ze sprzedażą gotowych projektów domów, garaży i innych budynków, kosztorysów, kolorników, dokumentacji projektowej w formacie pdf, makiet i innych, zwanych dalej Produktami.

2.2. Zamawianie Produktów odbywa się za pomocą stron: www.dom-jednorodzinny.pl, www.dom-jednorodzinny.com.pl, www.lk-projekt.pl, www.lk-projekt.com.pl, lk-projekt.com, lkprojekt.pl, lkprojekt.com.pl., e-mailem: sprzedaz@lk-projekt.pl, a także telefonicznie pod nr tel.: 12/411 88 45 oraz faksem: 12/412 63 73.

2.3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Produktu – LK&Projekt nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

2.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia, a także w celach marketingowych, ale wyłącznie na potrzeby LK&Projekt.

2.5. LK&Projekt zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

2.6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje niezwłocznie potwierdzenie e-mailem o jego przyjęciu do realizacji.

2.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego telefonicznej weryfikacji przez LK&Projekt, w przypadku:


a) zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia;

b) zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmowym LK&Projekt;

c) zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty Klienta.


2.8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest:


a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili otrzymania należnej kwoty przez LK&Projekt i dosyłana w późniejszym terminie;

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w dniu realizacji zamówienia;

c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w dniu realizacji zamówienia.


2.9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w momencie telefonicznego potwierdzania go przez konsultantkę z działu sprzedaży. Jeśli Klient nie zgłosi żadnych uwag, zamówienie uznaje się za przyjęte.

2.10. Wszystkie ceny w sklepie są cenami z podatkiem VAT w zł polskich. Wiążące są ceny aktualne w momencie zamawiania Produktu.

2.11. LK&Projekt zastrzega sobie możliwość zmian cen poszczególnych Produktów, ustanawiania promocji, a także ich odwoływania.


3. Realizacja zamówienia.


3.1. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Koszt przesyłki Pocztą Polską uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia:


a) przesyłka do 500 PLN – koszt 10 zł

b) przesyłka od 500 – 1000 PLN – koszt 25 zł

c) przesyłka powyżej 1000 PLN – koszt 35 zł

d) przesyłka Paczka EXTRA24 – koszt 50 zł.


Powyższe ceny zawierają podatek VAT.


3.3. Zamówienia realizowane są:


a) przesyłane pocztą - do 3 dni roboczych;

b) przesyłane EXTRA24 - następnego dnia;

c) w przypadku projektów nie w pełni opracowanych termin otrzymania Produktu ustalany jest indywidualne w momencie potwierdzenia zamówienia projektu oraz po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki na poczet opracowania projektu w wysokości ustalanej indywidualnie w Dziale Sprzedaży. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny projektu. Przy każdym z projektów widnieje informacja, jeśli pozostaje on w fazie koncepcji. Mogą o tym również poinformować konsultantki w dziale sprzedaży, pod numerem telefonu 12/411 88 45.


3.4. W sklepie internetowym LK&Projekt obowiązują następujące formy płatności:


a) płatność za pobraniem przy odbiorze;

b) płatność przelewem na konto LK&Projekt:

LK & PROJEKT Sp. z o. o.

ul. Wiśniowa 16/71, 31-426 Kraków

Pekao S.A. III Oddział Kraków 59 1240 2294 1111 0000 3708 8110

c) płatność kartą kredytową.


4. Zwroty i wymiany.


4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w okresie 14 dni od daty odbioru Produktu (tu w znaczeniu projektu) Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Warunkiem jest odesłanie dokumentacji w oryginalnym, nierozpakowanym pudełku, z kompletną zawartością. Rozpakowanie przesyłki jest jednoznaczne z wykorzystaniem dokumentacji i uniemożliwia jej zwrot. Każdy zwrot musi być uzgodniony z Działem Sprzedaży LK&Projekt.

4.2. Klientowi przysługuje możliwość wymiany Produktu (tu projektu) w terminie do 30 dni na Produkt o wartości co najmniej takiej samej, pod następującymi warunkami:


a) za wymianę pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 300 zł +23 %VAT. W przypadku jeżeli którykolwiek egzemplarz Produktu (tu projektu) jest zniszczony, potrącane jest 10 % wartości dokumentacji. LK&Projekt zastrzega również możliwość odmowy wymiany Produktu (tu projektu) jeśli dokumentacja będzie uszkodzona. Każda wymiana musi zostać ustalona z Działem Sprzedaży LK&Projekt. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

b) wymiana Produktu (tu projektu) może zostać dokonana tylko na Produkt (tu projekt) opracowany. Przy każdym z projektów widnieje informacja, jeśli pozostaje on w fazie koncepcji. Mogą o tym także poinformować konsultantki w dziale sprzedaży, pod nr tel. 12/411 88 45.


4.3. Zwrot i wymiana pozostałych Produktów na płytach CD (kolornik, kosztorys, dokumentacja projektowa) możliwa jest jedynie w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.


5. Reklamacje.


5.1. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w Dziale Sprzedaży przy ul. Wiśniowej 16/71,

31-426 Kraków, telefonicznie pod numerem: 12/ 411 88 45 lub drogą mailową: sprzedaz@lk-projekt.pl.

5.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta: imię, nazwisko, adres, rodzaj Produktu, który podlega reklamacji, numer faktury, a także przyczynę i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najszybszym terminie, a Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji LK&Projekt w danej sprawie.


6. Informacje końcowe.


6.1. Wszystkie Produkty prezentowane na stronach: www.lk-projekt.pl www.dom-jednorodzinny.pl, www.dom-jednorodzinny.com.pl, www.lk-projekt.com.pl, lk-projekt.com, lkprojekt.pl, lkprojekt.com.pl objęte są ochroną praw autorskich i majątkowych. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na w/w portalach bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich i majątkowych.

6.2. Strony: www.lk-projekt.pl, www.dom-jednorodzinny.pl, www.dom-jednorodzinny.com.pl, www.lk-projekt.com.pl, lk-projekt.com, lkprojekt.pl, lkprojekt.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC).

6.3. Wszystkie projekty prezentowane na w/w stronach mogą różnić się od rzeczywistej dokumentacji projektowej, ze względu na nasze ciągłe starania w podnoszeniu jakości proponowanych Klientowi Produktów.

6.4. LK&Projekt nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i artykułów sponsorowanych.

6.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby LK&Projekt.


7. Cennik usług LK&Projekt.